Ekshumacja zwłok - Łódź

tablica nagrobkowa

Ekshumacja zwłok polega na ich wydobyciu z grobu bądź miejsca tymczasowego pochówku. Najczęściej wykonywana jest w celu przeniesienia szczątków i pochowania ich w innym miejscu. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie wymaga określonych umiejętności i odpowiednich pozwoleń. Z tego powodu warto powierzyć je sprawdzonej firmie – takiej jak nasza. Ekshumacje na cmentarzu przeprowadzamy sprawnie, z należytą powagą i szacunkiem. Wykorzystujemy różne techniki prac ekshumacyjnych. Otwarcia grobu dokonujemy w obecności zarządy cmentarza lub osoby przez niego oddelegowanej, inspektora sanepidu i przedstawiciela naszej firmy. Miejsce pochówku zabezpieczamy specjalnymi matami nasączonymi środkami dezynfekującymi.

 

Formalności przy ekshumacjach na cmentarzu

Zgodnie z obowiązującym prawem, ekshumacje mogą być przeprowadzane w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Wykonuje się we wczesnych godzinach rannych. Niezbędne jest złożenie wniosku do Państwowego Inspektora Sanitarnego, z prośbą o ekshumację i stosownym uzasadnieniem. Organ ten obejmuje nadzór nad całą procedurą. Może też wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w terminie innym niż wyznaczony w przepisach, pod warunkiem zachowania szczególnych środków ostrożności. Jeżeli ekshumacja ma zostać przeprowadzona na jednym z łódzkich cmentarzy, stosowne pismo kieruje się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, niezależnie od miejsca docelowego pochówku.

 

Wniosek o ekshumację zwłok

Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa rodzina: małżonek osoby zmarłej, krewni zstępni i wstępni, krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. Może podjąć się tego również osoba dobrowolnie zobowiązująca się. Wniosek najlepiej złożyć przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem ekshumacji, gdyż jego rozpatrzenie może zająć kilkanaście dni. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji trzeba też odczekać dwa tygodnie na jej uprawomocnienie. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług naszej firmy, pomożemy w wypełnieniu dokumentów. Zajmiemy się również wszelkimi formalnościami, których nie musisz załatwiać osobiście. Zapewnimy też usługi kamieniarskie na cmentarzu, gdzie przeprowadzamy ekshumację oraz w miejscu ponownego pochówku.

Do wniosku o zgodę na ekshumację zwłok należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis aktu zgonu;
  • zgody zarządców cmentarzy (cmentarza, z którego przenoszone będą zwłoki oraz cmentarza, na którym zostaną one pochowane);
  • zgody członków rodziny zmarłego uprawnionych do złożenia wniosku o ekshumację;
  • oświadczenie firmy przeprowadzającej ekshumację oraz przewóz zwłok lub szczątków zmarłego;

Jeżeli od daty śmierci nie upłynęły 2 lata, konieczny będzie też dokument, w którym podana została przyczyna zgonu. Należy mieć na uwadze, że zwłoki osoby zmarłej z powodu choroby zakaźnej można ekshumować dopiero po upływie 24 miesięcy od zgonu.

 

Kiedy przeprowadza się ekshumację zwłok?

Ekshumację zwłok można przeprowadzić na wniosek rodziny osoby zmarłej lub instytucji pożytku publicznego. Jednym z najczęstszych przypadków jest opisane wyżej przeniesienie zwłok na wniosek bliskich, którzy chcieliby pochować zmarłego w rodzinnym grobie. Do sytuacji, kiedy wydobywa się szczątki, należy też konieczność wykonania ich oględzin sądowo-lekarskich. W takim przypadku ekshumacja przeprowadzana jest na wniosek prokuratora. Zdarza się również, że teren wybranego cmentarza ma zostać przeznaczony na inny cel. Wówczas konieczne jest przeniesienie szczątków pochowanych na nim osób. W tej sytuacji decyzję o ekshumacjach podejmuje lokalny inspektor sanitarny.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń!

Zadzwoń