Formalności wymagane przy ekshumacji zwłok

Ekshumacja zwłok to proces wydobywania szczątków ludzkich z grobu w celu ich ponownego zbadania, przeniesienia na inne miejsce pochówku lub z innych przyczyn. Proces ten jest ściśle uregulowany prawnie i wymaga spełnienia szeregu formalności. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procedury ekshumacji zwłok, które mogą być przydatne dla osób zainteresowanych przeprowadzeniem takiego działania.

Podstawa prawna ekshumacji

Podstawowe regulacje dotyczące ekshumacji zwłok znajdują się w polskim prawie, a konkretnie w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1476). Zgodnie z art. 29 tej ustawy ekshumacja może być przeprowadzona tylko za zgodą właściwego organu administracji państwowej oraz w przypadkach i na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

Wnioskodawcą ekshumacji może być osoba bliska zmarłemu, tak jak małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo lub wnuki. W przypadku braku takich osób wniosek może złożyć inny krewny lub osoba bliska, która wykaże uzasadniony interes prawny. W sytuacji, gdy ekshumacja ma być przeprowadzona na potrzeby postępowania karnego, wniosek może złożyć prokurator lub sąd.

Wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o ekshumację zwłok, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Do podstawowych dokumentów należą m.in. akt zgonu zmarłego oraz dowód osobisty wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest krewnym zmarłego, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uzasadniony interes prawny. Ważne jest także uzyskanie zgody właściciela cmentarza, na którym znajduje się grób.

Zgoda na ekshumację może być wydana przez wojewodę, starostę lub prezydenta miasta, w zależności od sytuacji. Wniosek o wydanie zgody należy złożyć w odpowiednim urzędzie wraz z wymaganymi dokumentami. Decyzja o ekshumacji podejmowana jest po rozpatrzeniu wniosku oraz sprawdzeniu, czy zostały spełnione wszystkie wymagane warunki. Proces ekshumacji powinien być natomiast przeprowadzony przez specjalistyczną firmę pogrzebową, która posiada stosowne uprawnienia.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń!

Zadzwoń